ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   Επιστολές προς Υπουργεία και Φορείς   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επιστολή ΕΒΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης - Παρέμβαση για την εστίαση, τον τουρισμό και των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ
22/12/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

"Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Επιτρέψτε μας αρχικά να σας μεταβιβάσουμε τις θερμότερες ευχές μας για ένα καλότυχο, ελπιδοφόρο & δημιουργικό νέο έτος. Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής τριών δράσεων ενίσχυσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπεύθυνου Συμβουλευτικής Υποστήριξης των Επιχειρήσεων & μέλους της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου μας, κ. Χρήστου Σανίδα.

 

Η εν λόγω παρέμβαση αναφέρεται στο πλαίσιο υλοποίησης των προσκλήσεων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας και συγκεκριμένα των δράσεων:

 

 1. Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών, «Επανεκκίνηση Εστίασης»
 2. Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας, «Επανεκκίνηση Τουρισμού»
 3. Μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ.

 

Οφείλουμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι μεγάλο μέρος των ενταγμένων επιχειρήσεων θα κληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 να επιστρέψει χρήματα από επιχορηγήσεις οι οποίες δεν αναλώθηκαν σύμφωνα με τους οδηγούς υλοποίησης των δράσεων, είτε λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία η οποία ακόμη και σήμερα συνεχίζεται, είτε λόγω της καθυστέρησης των αποφάσεων ένταξης, είτε λόγω της καθυστέρησης είσπραξης των επιχορηγήσεων που δεν έχει ολοκληρωθεί για σημαντικό αριθμό δικαιούχων.

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση για την «Επανεκκίνηση Εστίασης» στο Άρθρο 7 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» αναφέρεται συγκεκριμένα:

1. Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021. Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:

 • 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
 • 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και
 • 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των 3 κωδικών που αναφέρονται παραπάνω.

2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ στα σχετικά φορολογικά στοιχεία του λήπτη της ενίσχυσης, διαπιστωθεί ότι το ποσό που έχει καταβληθεί είναι μεγαλύτερο από το 70 % του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το ίδιο διάστημα, η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και του 70% του αθροίσματος δηλωθέντων ποσών στους ανωτέρω Κωδικούς, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

3. Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις αναφερόμενες Δράσεις των ΠΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.

 

Αντίστοιχα για την «Επανεκκίνηση Τουρισμού» στο Άρθρο 7 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» αναφέρεται:

1. Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021. Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:

 • 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
 • 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και
 • 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
 • 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.

των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των τεσσάρων (4) κωδικών που αναφέρονται παραπάνω.

2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ στα σχετικά φορολογικά στοιχεία του λήπτη της ενίσχυσης, διαπιστωθεί ότι το ποσό που έχει καταβληθεί είναι μεγαλύτερο από το 70 % του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363, 364 και 365 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το ίδιο διάστημα, η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και του 70% του αθροίσματος δηλωθέντων ποσών στους ανωτέρω Κωδικούς, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

3. Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις αναφερόμενες Δράσεις των ΠΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.

4. Η δικαιούχος επιχείρηση στην οποία καταβλήθηκε προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης, θα πρέπει στο έτος 2021 να απασχολήσει Προσωπικό τουλάχιστον ίσο με 0,5 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

 

 Όμως, στο έντυπο Φ2 και στους κωδικούς 361-363-364-365 δεν περιλαμβάνονται δαπάνες οι οποίες δεν υπάγονται σε ΦΠΑ όπως:

 1. Ενοίκια
 2. Κόστος Μισθοδοσίας (αποδοχές, εισφορές εργαζομένου και εργοδότη)
 3. Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων ή/και εταίρων
 4. Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης ή Ασφάλιστρα Οχημάτων (ΙΧ ή/και Επαγγελματικών)
 5. Δαπάνες ΙΧ επιβατικών οχημάτων και μοτοσικλετών που δεν εκπίπτει ο ΦΠΑ
 6. Χρονομισθώσεις ΙΧ επιβατικών οχημάτων και μοτοσικλετών

καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη η οποία δεν υπόκειται σε ΦΠΑ ή της οποίας ο ΦΠΑ δεν εκπίπτει.

Οι παραπάνω δαπάνες αποτελούν ίσως το σημαντικότερο μέρος των εξόδων μιας επιχείρησης εστίασης ή/και τουρισμού.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε το γεγονός ότι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα covid-19 των Περιφερειών παρέχουν ενίσχυση με την μορφή κεφαλαίου κίνησης για την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας ρευστότητας και την κάλυψη των ζημιών που έχει υποστεί μια επιχείρηση λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου.  Η ενίσχυση αυτή χορηγείται ώστε ο δικαιούχος να καλύψει και να αναλώσει το ποσό της ενίσχυσης στις κάτωθι κατηγορίες δαπανών:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
 • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (κωδικοί 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 του φορολογικού εντύπου Ε3) εντός του έτους 2021.

Σε κάποιες εκ των Περιφερειών, λόγω του γεγονότος ότι οι συγκεκριμένες ενισχύσεις δεν είναι ακατάσχετες και δύναται η παρακράτηση αυτών υπέρ φορολογικών ή/και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ζητείται να αναλωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσό που ο δικαιούχος έχει τελικώς εισπράξει μετά τις τυχόν αποδόσεις οφειλών και παρακρατήσεις.

Επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι, ακόμη και σήμερα υπολείπονται εγκρίσεις αιτήσεων καθώς και εκταμιεύσεις των ενισχύσεων.

Συνεπώς θεωρούμε σφάλμα να συνδέονται τα συγκεκριμένα προγράμματα μεταξύ τους και να απαιτείται από τους δικαιούχους των προγραμμάτων «Επανεκκίνηση Εστίασης» και «Ενίσχυση Τουρισμού» να αναλώσουν τα χρήματα σύμφωνα με την προϋπόθεση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 των αντίστοιχων προσκλήσεων και μάλιστα εντός τους τρέχοντος έτους.

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 Με την παρούσα παρέμβασή μας επιθυμούμε:

 1. Την τροποποίηση των προσκλήσεων των Δράσεων «Επανεκκίνηση Εστίασης» και «Ενίσχυση Τουρισμού» όσον αφορά τις παραπάνω προϋποθέσεις (παράγραφος 3 άρθρο 7) ώστε να μην συνδέονται οι δύο δράσεις με τα προγράμματα COVID των Περιφερειών και
 2. Την οριζόντια παράταση του χρόνου υλοποίησης όλων των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω Covid-19 κατά έξι μήνες τουλάχιστο ήτοι έως την 30-06-2022 αφενός μεν διότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν εισπράξει ακόμη την ενίσχυση που απαιτείται να αναλωθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους (2021) και αφετέρου δε διότι πολλές επιχειρήσεις λόγω των συνθηκών της πανδημίας δεν λειτούργησαν ως έπρεπε με αποτέλεσμα να μην έχουν καταφέρει την ανάλωση αυτών. 

  

Σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις αν δεν τροποποιηθούν θα οδηγήσουν πολλές επιχειρήσεις σε ΠΟΙΝΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, σε νέες βεβαιωμένες οφειλές στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σε ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ επιχειρήσεων από μελλοντικά προγράμματα και βεβαίως σε αναγκαστική διακοπή εργασιών λόγω χρεών.

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στην διάθεσή σας.

 

 

Με εκτίμηση,

Αθανάσιος Ηλ. Κυρίτσης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φθιώτιδας "

 

Δείτε ΕΔΩ την πρωτότυπη επιστολή ή στο επισυναπτόμενο αρχείο

MailΑποστολή με email PrintΕκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
space
velos Επιστολή προς τον Υπ. Ανάπτυξης

 

toyrismos

Τουρισμός στη Φθιώτιδα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
chamber business catalogue

Κατάλογος Επιχειρήσεων

Δείτε τις Επιχειρήσεις του Μητρώου μας

περισσότερα
business directory

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Φθιώτιδας

περισσότερα

Επιχειρηματική Πληροφόρηση

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

INVESTMENT TOOLS
ELEARNING
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΒΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ζωντανές Συνδέσεις
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΒΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ AGORA - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS ENTERPRICE GREECE YOUR EUROPE

ktp  kps
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
gr  eu


©Portal Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss