ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόγραμμα εγγυήσεων τραπεζικών δανείων προς επιχειρήσεις για κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικούς σκοπούς
19/09/2011
ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

πατήστε για μεγέθυνση

Την παροχή εγγυήσεων του Δημοσίου για τον τραπεζικό δανεισμό μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 παρέχει το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Τα δάνεια θα καλύπτουν ανάγκες για κεφάλαια κίνησης, καθώς και για επενδυτικούς σκοπούς και αποτελούν συνέχεια της δανειακής διευκόλυνσης των επιχειρήσεων που καθιερώθηκε από το καλοκαίρι του 2009, για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ωστόσο τα αποτελέσματα είναι πενιχρά δεδομένου ότι οι τράπεζες έχουν προβλήματα ρευστότητας, ενώ οι επιχειρήσεις, λόγω της αβεβαιότητας αποφεύγουν την ανάληψη νέων υποχρεώσεων.

Το μέγιστο ύψος του δανείου αποτελεί συνάρτηση των οικονομικών μεγεθών της δανειολήπτριας επιχείρησης και δεν θα υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό της κόστος για το 2010.

Σε περίπτωση μη καταβολής τριών συνεχόμενων χρεολυτικών δόσεων, το εγγυημένο ποσό του χορηγούμενου δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

Σύμφωνα με την απόφαση οικ.2/64312/0025 του Υπουργείου Οικονομικών, η εγγύηση του Δημοσίου παρέχεται σε ποσοστό 70%, σε δανειακές συμβάσεις σε ευρώ που θα καταρτισθούν μέχρι 31/12/2011 μεταξύ επιχειρήσεων όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συσταθεί μέχρι την 18-7-2011 και να μην έχουν λάβει εγγυήσεις με βάση παλαιότερες αποφάσεις.

Επίσης οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν πρέπει να είναι προβληματικές (σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 5 της αριθ. 2/55608/0025/18-08-2011 (ΦΕΚ1837 Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών).

Τα δάνεια θα χορηγούνται με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης:

  • σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κεφάλαιο κίνησης ή/και για επενδυτικούς σκοπούς.
  • σε μεγάλες επιχειρήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.

Η εγγύηση έχει μέγιστη διάρκεια δέκα ετών και κατά τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης, η εξόφληση του δανείου πραγματοποιείται εξαμηνιαία στις 30/6 και 31/12 εκάστου έτους σε ισόποσες χρεολυτικές δόσεις.

Λόγω της παρεχόμενης εγγύησης καταβάλλεται εξαμηνιαία στο Ελληνικό Δημόσιο με την καταβολή εκάστης δόσης η προβλεπόμενη προμήθεια ασφαλείας υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση.

Επίσης, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύναται να χορηγείται έκπτωση μέχρι 15% επί της ανωτέρω ετήσιας προμήθειας ασφαλείας για μέγιστη περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.

Η απόφαση του κ. Σαχινίδη διευκρινίζει ότι για όλα τα ανωτέρω δάνεια λαμβάνονται οι συνήθεις ασφάλειες ενοχικής ή/και εμπράγματης φύσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη λήψη τους. Ως συνήθεις ασφάλειες νοούνται οι ασφάλειες που λαμβάνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τη συνήθη τραπεζική πρακτική για την εξασφάλιση των δανείων τους.

Παράταση στα 10 έτη

Ταυτόχρονα παρέχεται η ευχέρεια στις επιχειρήσεις οι οποίες έλαβαν δάνεια εγγυημένα από το δημόσιο με βάση παλαιότερες αποφάσεις να ζητήσουν την παράταση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου από τέσσερα (4) σε δέκα (10) έτη κατ΄ ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι δεν είναι προβληματικές.

Η παράταση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου αφορά:

  • δάνεια κεφαλαίου κίνησης που χορηγήθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
  • δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς που χορηγήθηκαν σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Το μέγιστο ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου επίσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό κόστος της επιχείρησης για το 2010, ενώ η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 70% του ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου που θα υπαχθεί στο μέρος Β της παρούσας απόφασης.

Για ολόκληρο το χρονικό διάστημα παράτασης της εγγύησης καταβάλλονται εξαμηνιαία στο Ελληνικό Δημόσιο προμήθειες ασφαλείας υπολογιζόμενες σε ετήσια βάση, ενώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύναται να χορηγείται έκπτωση μέχρι 15% επί της προμήθειας ασφαλείας για μέγιστη περίοδο δύο (2) ετών από τη στιγμή χορήγησης του εγγυημένου δανείου. Για την υπόλοιπη διάρκεια του εγγυημένου δανείου εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες προμήθειες ασφαλείας χωρίς έκπτωση.

Πάντως, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να παρατείνουν τις εγγυήσεις, επαναξιολογούνται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα ως προς την πιστοληπτική τους διαβάθμιση και το επίπεδο των εξασφαλίσεων για τον προσδιορισμό της καταβλητέας προμήθειας ασφαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό δύναται να λαμβάνονται πρόσθετες ασφάλειες, πέραν των υφιστάμενων, ενοχικής ή/και εμπράγματης φύσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη λήψη τους. Η παράταση της εγγύησης θα πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι την 31/12/2011.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για τη λήψη εγγυημένο από το δημόσιο δανείου ή την επέκταση της εγγύησης για υφιστάμενο δάνειο, υποβάλλονται στις τράπεζες με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 30/11/2011, ενώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου οι τράπεζες αποστέλλουν τα στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

toyrismos

Τουρισμός στη Φθιώτιδα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Κατάλογος Επιχειρήσεων

Δείτε τις Επιχειρήσεις του Μητρώου μας

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Φθιώτιδας

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

INVESTMENT TOOLS


 
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 


©Portal Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss