ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
17/01/2022
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

Όρια Επιχορηγήσεων για Εκθέσεις:

      i.        Για τις Πολύ Μικρές & Μικρές επιχειρήσεις - σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 - προτείνουμε επιχορήγηση έως του ποσού των 3.000,00 € ανά ενδιαφερόμενη επιχείρηση είτε πρόκειται για έκθεση εσωτερικού είτε πρόκειται για έκθεση εξωτερικού. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της επιχορήγησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 50% του συνολικού κόστους συμμετοχής στην έκθεση συμπεριλαμβανομένου πέραν του ίχνους περιπτέρου και άλλων εξόδων όπως ενοικίαση εξοπλισμού, διερμηνέα και κόστη που σχετίζονται αποκλειστικά με τη δημιουργία του περιπτέρου. Στα παραπάνω κόστη δεν λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ. Εντός του ίδιου έτους μια επιχείρηση δεν θα μπορεί να λάβει ενίσχυση μεγαλύτερη των 6.000,00 € από το Επιμελητήριο. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει αιτηθεί επιχορήγηση και σε άλλον φορέα, ρητά δηλώνεται ότι το Επιμελητήριο δε δύναται να επιχορηγεί δαπάνες οι οποίες έχουν επιδοτηθεί από άλλον φορέα. Σε αυτήν την περίπτωση το Επιμελητήριο θα καλύπτει το κόστος συμμετοχής έως το 50% του μη επιχορηγηθέντος ποσού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

     ii.        Για τις  Μεσαίες και Μεγάλες - σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 – δεν προτείνεται ενίσχυση για την συμμετοχή τους σε εκθέσεις. Κατ’ εξαίρεση και πάντοτε έπειτα από αίτημα μιας ενδιαφερόμενης μεσαίας ή μεγάλης επιχείρησης θα μπορεί να εξεταστεί και να αποφασιστεί η επιχορήγηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης από τη ΔΕ ή το ΔΣ του Επιμελητηρίου.

    iii.        Για εκθέσεις είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού στις οποίες η επιχείρηση θα έχει την δυνατότητα πώλησης των προϊόντων της προτείνουμε ενίσχυση έως του ποσού των 800,00 €. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της επιχορήγησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 50% του κόστους συμμετοχής (ίχνος περιπτέρου) στην έκθεση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η ενίσχυση αυτή αφορά μόνο μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014. Η επιχείρηση μέλος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει για πέντε συναπτά έτη στο πρόγραμμα. Με την συμπλήρωση αυτών (έπειτα από το πέρας της 5ετίας από την τελευταία ενίσχυσή της), η επιχείρηση θα έχει δικαίωμα επανασυμμετοχής στο πρόγραμμα επιχορήγησης μετά από τρία έτη.

    iv.        Σε κάθε περίπτωση και έπειτα από ειδικό αίτημα μιας ενδιαφερόμενης επιχείρησης για την συμμετοχή της σε μια διεθνή έκθεση του εξωτερικού με ιδιαίτερα υψηλά κόστη συμμετοχής, όπου αποδεδειγμένα τα πιθανά οφέλη για την επιχείρηση αλλά και την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα είναι πολλαπλά, δύναται το Επιμελητήριο με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του να επανεξετάσει εξατομικευμένα την συγκεκριμένη αίτηση και να επιχορηγήσει με μεγαλύτερο ποσό. 

 

Προϋποθέσεις επιχορηγήσεων:

1.     Υποβολή σχετικού αιτήματος από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση – μέλος (συνοδεία Υ.Δ. με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση καθώς & για τον κύκλο εργασιών της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης) και λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης από τα αρμόδια όργανα του Επιμελητηρίου (θα δίδεται σχετικό υπόδειγμα Υ.Δ. από την υπηρεσία).

2.     Η επιχείρηση – μέλος θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερη προς το Επιμελητήριό μας και το ΓΕΜΗ έχοντας εξοφλήσει και την συνδρομή του τρέχοντος έτους.

3.     Θα πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου αθεώρητο τιμολόγιο επιχορήγησης συμπληρωμένο με το αντίστοιχο ποσό, που θα έχει προσυμφωνηθεί, συνοδευόμενο από φωτοτυπία του σχετικού τιμολογίου ενοικίασης του περιπτέρου στην έκθεση και φωτοτυπία παραστατικών λοιπών εξόδων, την αίτηση συμμετοχής στην έκθεση και τον κατάλογο των εκθετών όπου θα αποτυπώνεται η συμμετοχή.

4.     Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ιδιοκτήτη ή νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης (η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση – μέλος δεν έχει επιχορηγηθεί ή αιτηθεί επιχορήγηση από άλλον φορέα για συμμετοχή στη συγκεκριμένη έκθεση. Σε περίπτωση επιχορήγησης από άλλον φορέα, αυτή θα δηλώνεται στην Υ.Δ. και το Επιμελητήριο δύναται να επιχορηγήσει την επιχείρηση – μέλος, έως το 50% του μη επιχορηγηθέντος ποσού του κόστους συμμετοχής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια ή ψευδή δήλωση, η επιχείρηση αποκλείεται από πιθανή επιχορήγηση στο μέλλον και το Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα αιτήματος επιστροφής της υποβληθείσας επιχορήγησης (θα δίδεται σχετικό υπόδειγμα Υ.Δ. από την υπηρεσία).

5.     Η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποχρεούται να φέρει επιγραφή σε εμφανές σημείο του περιπτέρου με την ένδειξη: «Η συμμετοχή της επιχείρησης (Επωνυμία) στην Έκθεση…… πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας» (θα δίδεται σχετικό υπόδειγμα από την Υπηρεσία).

6.     Θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου φωτογραφίες από το περίπτερο της επιχείρησης στην έκθεση καθώς και συμπληρωμένα τα έντυπα αποτίμησης αποτελεσμάτων συμμετοχής σε εκθέσεις (ερωτηματολόγια) τα οποία θα δοθούν από το Επιμελητήριο προς συμπλήρωση σε αυτήν.

  

Δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο, Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Αίτηση ΕΔΩ η στο επισυναπτόμενο αρχείο.

MailΑποστολή με email PrintΕκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
space
velos ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

 

toyrismos

Τουρισμός στη Φθιώτιδα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
chamber business catalogue

Κατάλογος Επιχειρήσεων

Δείτε τις Επιχειρήσεις του Μητρώου μας

περισσότερα
business directory

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Φθιώτιδας

περισσότερα

Επιχειρηματική Πληροφόρηση

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

INVESTMENT TOOLS
ELEARNING
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΒΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ζωντανές Συνδέσεις
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΒΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ AGORA - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS ENTERPRICE GREECE YOUR EUROPE

ktp  kps
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚτΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
gr  eu


©Portal Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss